Kielikokeiluun osallistuvat kunnat on valittu

Maanantai 19.3.2018 klo 15:33

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi tänään (19.3.) viidelle kunnalle luvan kokeilla pakollisen ruotsin opetuksen korvaamista jollain muulla kielellä peruskoulun kuudennesta luokasta alkaen. Vapaaehtoinen kielikokeilu supistui siis valitettavan pienimuotoiseksi. Myönteistä kuitenkin on, että luvan saaneiden kuntien joukossa on myös oma kotikaupunkini Ylöjärvi ainoana kuntana Pirkanmaalta. Muut kokeiluun osallistuvat kunnat ovat Jämsä, Pieksämäki, Rovaniemi ja Savonlinna.

Odotin kuntien eri puolelta Suomea hakeutuvan kokeiluun huomattavasti nyt nähtyä aktiivisemmin, mutta toisaalta kokeiluun pääseminen korostaa entisestään Ylöjärven valtakunnallisestikin tunnustettua kehittymishalua ja -kykyä. Erityiskiitos kuuluu sivistysjohtaja Matti Hurstille, joka on jo vuosia kehittänyt Ylöjärven opetus- ja kulttuurikenttää hyvään suuntaan. Oma vaikutuksensa lienee ollut myös Perussuomalaisten valtuustoryhmän jo keväällä 2015 tekemällä, kielikokeiluun osallistumiseen tähdänneellä valtuustoaloitteella. Samankaltaista ennakkoluulotonta uudistumishalukkuutta on havaittavissa myös edellä mainitsemieni neljän muun kunnan päätöksenteossa.

Valtio korvaa opetuksen järjestäjille 95 prosenttia kokeilun aiheuttamista kustannuksista. Kokeiluluvan myöntämisen jälkeen on kuntien vuoro tiedottaa asiasta kokeilun piiriin kuuluville oppilaille ja heidän vanhemmilleen, jotka tekevät lopullisen päätöksen kielikokeiluun osallistumisesta.

Uskon yhä vapaaehtoisen kielikokeilun nytkähtävän luvan saaneissa kunnissa vauhdikkaasti eteenpäin, mikä tietenkin edellyttää mahdollisimman monen oppilaan osallistumista kokeiluun. Oikea-aikainen ja kattava tiedotus on nyt avainasemassa kunnissa. Kielikokeilun tavoitteenahan on, että sen tulosten perusteella voidaan muodostaa selkeä ja tutkimustietoon perustuva käsitys valinnanvapauden vaikutuksesta oppimistuloksiin, samoin tulevista kielilainsäädännöllisistä toimenpiteistä todellisen kielivapauden saavuttamiseksi.

Avainsanat: vapaa kielikokeilu, Ylöjärvi

Vapaaehtoinen kielikokeilu toteutuu vihdoin

Tiistai 5.12.2017 klo 14:55

Perussuomalaisten ajama vapaaehtoinen kielikokeilu on saamassa lopulta lainvoiman. Olemme tyytyväisiä kokeilun käynnistymiseen, mutta esitämme sen laajentamista ja kokeiluun osallistuneiden vapauttamista ruotsin opinnoista myös korkeakouluissa. Asiasta käytiin eilen eduskuntakeskustelua iltamyöhään:

"Arvoisa puhemies! Käsittelyssä on hallitusohjelman vapaata kielivalintaa koskevan alueellisen kielikokeilun täytäntöönpano tällä lakiesityksellä. Hallituksen esityksen mukaan kokeilun tavoitteena on mahdollistaa alueelliset kokeilut kielivalikoiman laajentamiseksi ilman velvoittavaa toisen kotimaisen kielen opiskelua, ja lisäksi tämän kokeilun tarkoituksena on lisätä sekä monipuolistaa kielten opiskelua peruskoulussa.

Muutoinkin tässä ensi vuonna liikkeelle lähtevässä kokeilussa — ja laki olisi siis voimassa vuoden 2024 loppuun — on tarkoitus seurata kokeilun vaikutuksia muun muassa oppimistuloksiin sekä tehtyihin kielivalintoihin. On varsin oletettavaa, että tämä kokeilu tulee lisäämään muun muassa venäjän, ranskan ja saksan opiskelua niissä kouluissa, jotka osallistuvat tähän kokeiluun, ja pitkällä tähtäimellä kielten monipuolinen osaaminen ja sen merkitys korostuvat myös elinkeinoelämässä ja kansainvälisessä kaupassa.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä kannattaa pääpiirteissään tätä hallituksen esitystä, sillä vapaa kielivalinta on sisältynyt jo pitkään puolueemme ohjelmaan, ja me perussuomalaiset saimme kirjautettua tämän kielikokeilun myös hallitusohjelmaan keväällä 2015. Pidämme tähän kokeiluun osallistuvien oppilaiden lukumäärää eli esityksessä olevaa 2 200:aa kuitenkin aivan liian pienenä. Tähän oppilasmäärän pienuuteen viittasi edellä myös edustaja Löfström, ja onkin selvä, että suuremmalla osallistujamäärällä olisi mahdollista saavuttaa tarkempia tuloksia tässä kokeilun seurantavaiheessa. Näkemyksemme mukaan kokeiluun osallistuvien oppilaiden määrä, joka on siis määritelty lakiehdotuksen 5 §:ssä, olisi syytä nostaa 5 000 oppilaaseen.

Arvoisa puhemies! Tällä ehdottamallamme laajemmalla oppilasmäärällä kokeilun todellisten vaikutusten tieteellinen arviointi olisi ehdottomasti tarkempaa hallituksen esitykseen verrattuna. Perussuomalaiset tietenkin tiedostavat, että kokeilu aiheuttaa jonkin verran kustannuksia ja ne riippuvat siitä, kuinka monta oppilasta kokeiluun eri kunnissa osallistuu. Eduskuntaryhmämme on varautunut tähän nyt vastalauseessa tekemäämme muutosesitykseen ja sen aiheuttamiin kustannusvaikutuksiin jättämällä syksyllä tähän asiaan liittyvän talousarvioaloitteen ja siinä lisämäärärahoja kokeilun laajentamiseksi.

Arvoisa puhemies! Vaikka kielikokeilun pitkän tähtäimen vaikutukset koulutusjärjestelmäämme jäävät myöhemmän tarkastelun varaan, niin me perussuomalaiset katsomme kielikokeilun ja sen tulosten hyödyttävän merkittävästi koulujärjestelmämme kehittämistä. Pidämme erinomaisena asiana sitä, että tässä lakiehdotuksessa kokeiluun osallistuminen ei estä opiskelijoiden siirtymistä toiselle asteelle, koska kokeiluun osallistuneet voidaan myöhemmin vapauttaa toisen kotimaisen kielen opinnoista myös toisella asteella hakemuksen perusteella. Asiantuntijakuulemisissa sivistysvaliokunnassa kävi kuitenkin ilmi, että vapauttaminen olisi tarpeen myös korkeakouluopinnoissa niiden osalta, jotka tähän kokeiluun ovat aikanaan osallistuneet, ja siltä osin valiokunnassa olemme tehneet muutosehdotuksen, joka on tässä vastalauseessa esitetty. Tämä muutosehdotus koskee siis lakiehdotuksen 8 §:ää, ja siinä tosiaan on lisätty momentti, että "mitä edellä 1 momentissa säädetään erityisistä opetusjärjestelyistä kokeiluun osallistuneen hakemuksen päättämisestä ja muutoksenhausta sovelletaan myös korkeakouluopintoihin".

Arvoisa puhemies! Teenkin nämä vastalauseessa 1 mainitut ja sen mukaiset muutosehdotukset. Aivan lopuksi haluan korostaa kielikokeilusta tiedottamisen tärkeyttä, joka nousi esille monessa asiantuntijakuulemisessa, joita sivistysvaliokunnassa kävimme. Tämä tiedottaminen on pääosin Opetushallituksen vastuulla, ja se tiedottamisen tarve siellä todella paistoi moneen otteeseen. On tärkeää, että tiedotus on kunnossa ja tietoa kokeilusta saavat sekä opetuksen järjestäjät että kokeiluun osallistuvat lapset ja heidän huoltajansa. Näin sekä turvataan yhdenmukainen kokeilujärjestely eri puolilla Suomea että tietenkin kokeiluun osallistuvien velvollisuudet ja oikeudet tulevat kaikille selväksi. Näin ollen tästä kokeilusta tulee varmasti hyvä."

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Puheenvuoro/Sivut/PUH_130+2017+3+3+3.aspx

Avainsanat: eduskuntatyö, kielikokeilu