Kolumni: Hallitukselta odotetaan konkreettisia toimia

Lauantai 29.7.2023 klo 15.28

Oheinen kolumnini on julkaistu tämän viikon Tamperelaisessa:

Hallitukselta odotetaan konkreettisia toimia

Petteri Orpon hallituksen alkutaival on ollut varsin kuoppainen. Ristiriidoista huolimatta hallituspuolueita yhdistää selkeä kokonaiskuva Suomen julkisen talouden vaikeasta tilasta. Talouden tervehdyttämistoimet eivät ole kaikilta osin helppoja, mutta kokonaisuudessaan ne ovat välttämättömiä. Muutoin edellisen hallituksen kiihdyttämä velkaantuminen ja kohoavat velanhoitokulut ylittävät pahoin veronmaksajien kantokyvyn.

Hallitus aikoo vahvistaa kotitalouksien ostovoimaa keventämällä työn ja liikkumisen verotusta. Samalla hallitus sitoutuu siihen, etteivät päästövähennys- ja hiilineutraalisuustavoitteisiin tähtäävät päätökset nosta kansalaisten arjen kustannuksia tai heikennä yritysten kilpailukykyä. Myös sähkölaskujen on oltava jatkossa kohtuullisia.

Hallitus tavoittelee säästöjä ja tehokkuutta julkisissa hankinnoissa. Sote-uudistuksen myötä pidentyneet hoitojonotkin on saatava hallintaan.

Kehitysapua leikataan tuntuvasti. Hallitusohjelman tärkeänä tavoitteena on saattaa turvapaikkapolitiikan keskeiset säädökset yleispohjoismaiselle tasolle. Kansainvälisen suojelun lupien pituus lyhennetään EU-oikeuden mahdollistamaan minimiin. Lähtömaahansa lomalle matkustavan tai vakavaan yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantavaan rikokseen syyllistyneen henkilön suojeluasema lakkautetaan.

Toistuvien turvapaikkahakemusten tekemisen edellytyksiä kiristetään. Pakolaiskiintiö lasketaan 500 henkeen. Kansalaisuuden myöntämisen ehtoja tiukennetaan kansalaisuus- ja kielikokeen käyttöönoton myötä. Kotoutumisen painopistettä siirretään kielen oppimiseen, työntekoon, yhteiskuntamme sääntöjen noudattamiseen ja tulijan oman vastuun korostamiseen.

Rikosten uhrien asemaa parannetaan ja ensikertalaisuusmääritelmää supistetaan. Henkirikosten ja lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten vanhenemisaikaa pidennetään. Kannatettavia ovat myös nuoriso- ja jengirikollisuuden torjuntaan tähtäävät keinot.

Uuden hallituksen ohjelmaan sisältyy monia muitakin hyviä tavoitteita. Nyt on ryhdyttävä konkreettisiin tekoihin. Toivotan hallitukselle voimia Suomen tulevaisuuden kannalta välttämättömissä päätöksissä.

Sami Savio

DI, KTM, kansanedustaja (ps.)

Avainsanat: julkinen talous, maahanmuutto, rikollisuus

Seksuaalirikosten rangaistuksia on kovennettava

Keskiviikko 29.6.2022 klo 11.00

Perussuomalaiset ovat pitkään ja toistuvasti vaatineet seksuaalirikoksista tuomittavien rangaistusten tuntuvaa koventamista. Pidin aiheesta eduskunnassa 27.6. oheisen puheenvuoron:

"Arvoisa puhemies! Tuomioistuinten seksuaalirikostapauksissa tekemät päätökset ovat valitettavan usein poikenneet kansalaisten yleisestä oikeustajusta, ja siksi lainsäädäntöä tulee selkeyttää tunnusmerkistön osalta ja rangaistusasteikkoja kiristää tuntuvasti. Erityisesti tarvitaan rangaistusasteikkojen alarajojen selvää nostoa, jotta seksuaalirikoksista annettavat tuomiot olisivat jatkossa käytännössä aina ehdottomia.

Täällä eduskuntakeskustelussa on nostettu esille myös maahanmuuttajien tekemät seksuaalirikokset, ja myös niihin on suhtauduttava hyvin tiukasti, varsinkin kun tietyt ryhmät ovat tilastoissa selvästi yliedustettuina. Hyssyttelyyn ei ole tässä asiassa mitään syytä.

Arvoisa puhemies! Perussuomalaiset ovat tehneet vuosien kuluessa lukuisia lakialoitteita tilanteen korjaamiseksi, mutta valitettavasti niitä ei ole hyväksytty täällä eduskunnassa. Myös opposition viime viikolla tekemät seksuaalirikoksia koskevat esitykset varsinkin minimirangaistusten korottamiseksi hävisivät äänestyksissä.

Perussuomalaiset saivat vuonna 2015 neuvoteltua hallitusohjelmaan seuraavan kirjauksen: 'Hallitus parantaa rikoksen uhrin asemaa rikosprosessissa lainsäädäntöä kehittämällä. Varmistetaan, että rikoksista annettavat rangaistukset ovat oikeudenmukaisessa suhteessa teon moitittavuuteen. Tarkistetaan ensikertalaisuussäännöksiä, väkivaltarikosten sekä lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaalirikosten rangaistustasoa.'

Arvoisa puhemies! Mielestäni tämä silloinen kirjaus oli erinomainen, ja joitakin korjauksia lainsäädäntöön on saatukin, mutta valitettavasti työ on edelleen tältä osin pahoin kesken. Toivonkin syvästi hallituksen, joko tämän nykyisen tai viimeistään seuraavan hallituksen, ryhtyvän määrätietoisiin toimiin suomalaisten fyysisen koskemattomuuden turvaamiseksi. Erityisesti lapset tarvitsevat paitsi vanhempiensa myös lainsäätäjän suojelua. Lapseen kohdistuvista seksuaalisista teoista tuomittavien rangaistusten vähimmäistason nostaminen vastaa selkeästi yleistä oikeustajua.

Arvoisa puhemies! Lainsäädännön tehtävänä on suojata kaikkein heikoimpien kansalaisten oikeuksia, ja tämä korostuu erityisesti lasten seksuaalisen hyväksikäytön tapauksissa. Tätä aihealuetta koskevan lainsäädännön suhteen eduskunnalla on vielä hyvin paljon korjattavaa, ja edellä mainitusta vanhan hallitusohjelman kirjauksesta voi ottaa tulevaisuudessakin mallia."

Avainsanat: seksuaalirikollisuus, rangaistukset

Seksuaali- ja väkivaltarikollisuuteen on puututtava määrätietoisin ottein

Lauantai 19.10.2019 klo 15.22

Poliisin tilastojen mukaan seksuaalirikokset ja henkirikokset ovat lisääntyneet runsaasti Pirkanmaalla. Aiempien tilastojulkistusten perusteella erityisesti seksuaalirikosilmoitusten määrä on nopeassa kasvussa koko maassa. Tilanne on hälyttävä ja siihen on puututtava ripein ja järein ottein.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on tehnyt eilen talousarvioaloitteen, jossa se esittää 50 miljoonan euron lisäystä poliisin toimintamenoihin. Erityisesti poliisien näkyvyyttä kentällä on kohennettava tuntuvasti.

Olemme myös vaatineet toistuvasti seksuaali- ja väkivaltarikoksista annettujen tuomioiden selkeää kiristämistä yleisen oikeustajun edellyttämällä tavalla. Keinoja tilanteen korjaamiseksi siis on. Hallituksen on käytettävä niitä ja ryhdyttävä pikaisesti konkreettisiin toimiin suomalaisten turvallisuuden parantamiseksi.

https://www.tamperelainen.fi/artikkeli/811191-poliisi-julkisti-rikostilastot-pirkanmaalla-raiskauksissa-ja-henkirikoksissa-jopa

Avainsanat: rikollisuus, valtion talousarvio, rangaistukset

TIEDOTE: Perussuomalaisten Savio: Rikostausta voitava selvittää kaikilta alaikäisten parissa työskenteleviltä

Keskiviikko 5.9.2018 klo 9.50

TIEDOTE 5.9.2018

Julkaisuvapaa

Perussuomalaisten Savio: Rikostausta voitava selvittää kaikilta alaikäisten parissa työskenteleviltä

Perussuomalaisten kansanedustaja Sami Savio vaati eduskunnan syyskauden avausistunnossa hallitukselta lakiesitystä, joka mahdollistaisi alaikäisten parissa lyhytaikaisestikin työskentelevien henkilöiden rikostaustan selvittämisen. Nykylaissa ilmenneet puutteet ovat ehtineet herättää loppukesän aikana voimakasta kansalaiskeskustelua.

Lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä on vuodesta 2003 alkaen velvoitettu esittämään työnantajalle työ- tai virkasuhteeseen ottamisen yhteydessä rikosrekisteriote, josta ilmenevät esimerkiksi mahdolliset lapseen kohdistuneet rikokset, samoin seksuaali-, väkivalta- ja huumausainerikokset. Otetta ei kuitenkaan voida nykyisellään vaatia tehtävissä, joissa työskentely kestää vuoden aikana enintään kolme kuukautta.

- Asia on herättänyt hämmennystä vanhempien keskuudessa. Esimerkiksi monet päiväkodit joutuvat palkkaamaan lyhytaikaisia sijaisia, mutta työnantajilla ei ole oikeutta tarkistaa heidän taustojaan. Kestämätön tilanne on korjattava pikaisella lakimuutoksella, Savio vaatii.

Lapsiasiainvaltuutettu Tuomas Kurttilan mukaan rikosrekisteriote pitäisi voida vaatia jo ennakoivasti erilaisiin sijaisrekistereihin kirjautuvilta työnhakijoilta. Savio yhtyy Kurttilan näkemykseen.

- Esitetty varsin yksinkertainen lakimuutos tarjoaisi vanhemmille mielenrauhaa ja parantaisi puhtain paperein töitä hakevien asemaa, Savio huomauttaa.

Täysistunnossa hallitusta edustanut työministeri Jari Lindström (sin.) lupasi ottaa asian selvitettäväkseen. Savio toivoo järjen lopulta voittavan.

- Vatuloinnin sijaan hallitukselta tarvitaan päättäväisiä toimia lasten ja nuorten turvallisuuden parantamiseksi. Perussuomalaiset haluavat, että myös alaikäisiin kohdistuvaa rikollisuutta torjutaan kaikin lainsäädännön mahdollistamin keinoin, Savio toteaa.

Lisätiedot:

Sami Savio, 045 2608 308

Avainsanat: tiedote, lapset ja nuoret, rikollisuus, eduskuntatyö

Yleisen oikeustajun tulee toteutua tuomioistuinten päätöksissä

Sunnuntai 6.5.2018 klo 12.36

Tuomioistuimien tekemät päätökset poikkeavat valitettavan usein normaalista oikeustajusta. Suomalaisia on kuohuttanut tällä viikolla tuore Korkeimman oikeuden päätös olla myöntämättä valituslupaa tapauksessa, jossa 10-vuotiaan kanssa sukupuoliyhteydessä ollut mies tuomittiin raiskauksen sijaan ainoastaan törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Tuomion perusteluiden mukaan lapsen ei voitu todistaa vastustaneen yhdyntää. Tämä on vahvasti normaalin järjen ja yleisen oikeustajun vastaista.

Näin karuun lain tulkintatapaan on tultava pikainen muutos. Perussuomalaiset tekivät jo viime vuonna lakialoitteen, jonka toteutuessa vastaavia rikoksia pidettäisiin automaattisesti raiskauksina. Samalla niistä voitaisiin tuomita kovempia rangaistuksia. Myös monien oikeusoppineiden mukaan rangaistuskäytäntöä tulee tiukentaa, kuten lakialoitteemme perusteluistakin ilmenee.

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lakialoite/Sivut/LA_19+2017.aspx

Hallitusohjelmaan on tehty seuraava kirjaus: ”Hallitus parantaa rikoksen uhrin asemaa rikosprosessissa lainsäädäntöä kehittämällä. Varmistetaan, että rikoksista annettavat rangaistukset ovat oikeudenmukaisessa suhteessa teon moitittavuuteen. Tarkistetaan ensikertalaisuussäännöksiä, väkivaltarikosten sekä lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaalirikosten rangaistustasoa sekä ehdollisen vankeustuomion tehostamismahdollisuuksia, kuten lyhyt ehdoton vankeus, yhdyskuntapalvelu ja valvottu koevapaus.”

Silti ainakin vielä toistaiseksi mainittu kirjaus on jäänyt pelkäksi sanahelinäksi, vaikka hallituskausi lähestyy jo loppuaan. Hallituspuolueiden tuleekin herätä lopulta unestaan. Hallituksen on tartuttava toimeen ja siinä yhteydessä Perussuomalaisten tekemään lakialoitteeseen ripeällä aikataululla, mikäli se pitää tärkeänä kaikkien suomalaisten fyysisen koskemattomuuden suojelemista lainsäädännöllisin keinoin. Tätä edellyttää myös kansalaisten ylivoimainen enemmistö.

Avainsanat: rikollisuus, rangaistukset, eduskuntatyö

Ulkomaalaisten rikollisuudesta on puhuttava nykyistä avoimemmin

Torstai 27.10.2016 klo 12.04

Olen ottanut tänään kantaa ulkomaalaisten tekemiin rikoksiin ja niistä uutisointiin yhdessä kansanedustajakollegojeni Simon Elon, Laura Huhtasaaren, Jari Ronkaisen ja Ville Tavion kanssa:

Perussuomalaiset kansanedustajat: Ulkomaalaisten rikollisuudesta puhuttava nykyistä avoimemmin

Oulussa istutaan parhaillaan käräjiä ulkomaalaisisän tyttäreensä kohdistamista seksuaalirikoksista. Poliisi suorittaa esitutkintaa Raumalla, jossa kantaväestöön kuuluvan 14-vuotiaan epäillään joutuneen joukkoraiskauksen uhriksi vastaanottokeskuksessa. Maanantaina poliisi kertoi tiedotteessaan, että ulkomaalaisten tekemät raiskaukset ovat lisääntyneet vuoden aikana 59 prosenttia.

Perussuomalaisten kansanedustajat Ville Tavio, Simon Elo, Laura Huhtasaari, Jari Ronkainen ja Sami Savio korostavat, että massamaahanmuuton myötä syntyvää seksuaalirikosaaltoa ei saa vähätellä tai pyrkiä lakaisemaan maton alle. He sanovat, että ulkomaalaisten rikollisuuteen tulee voida puuttua myös julkisessa keskustelussa nykyistä avoimemmin.

– Suomalainen yhteiskunta näyttää hampaattomalta. Oululaisen tytön tapaukseen ei puututtu aikanaan, vaikka asiat olivat hyvin kummallisella tolalla. Johtuiko perheen ulkomaalaistaustasta, kysyy Ville Tavio.

– Seksuaalirikokset, ennen kaikkea raiskaukset, ovat lisääntyneet huomattavasti maahanmuuton kiihtyessä. Kuka uskaltaa myöntää, että maahanmuutto tuo maahamme lieveilmiöitä, jotka pahimmillaan pilaavat yksittäisten ihmisten koko elämän? Tavio jatkaa.

– Ulkomaalaisten tekemistä rikoksista on puhuttava. Niitä ei voi lakaista maton alle. On myönnettävä, että ulkomaalaisten joukossa on pahantahtoisia ihmisiä, jotka käyttävät yhteiskuntaamme hyväksi, Laura Huhtasaari toteaa.

Simon Elo muistuttaa, että luottamus valtamediaan heikentyy silloin kun ulkomaalaisten tekemistä rikoksista saa luotettavampaa tietoa internetistä kuin valtamediasta.

– Raiskauksia ja muita rikoksia ei saa selittää missään tilanteessa kulttuurista tai olosuhteista johtuviksi. Se olisi ymmärryksenosoitus rikoksentekijälle ja pyllistys uhrille, Jari Ronkainen sanoo.

– Meidän on tehtävä selväksi, että Suomessa rikos ei kannata eivätkä vakaviin rikoksiin syyllistyneet ulkomaalaiset ansaitse jäädä Suomeen. Jos esimerkiksi turvapaikanhakija ei kunnioita lakejamme, hänellä ei ole moraalista oikeutta apuumme. Potentiaalisille rikoksentekijöille on annettava määrätietoinen viesti lisäämällä rikoksia ennaltaehkäisevää pelotevaikutetta. Myös tiedotusvälineiden on hoidettava vastuunsa ja kerrottava avoimesti ja rehellisesti ulkomaalaisten tekemistä rikoksista, Sami Savio kertoo.

https://www.suomenuutiset.fi/perussuomalaiset-kansanedustajat-ulkomaalaisten-rikollisuudesta-puhuttava-nykyista-avoimemmin/

Avainsanat: rikollisuus

Puheenvuoroni lakialoitteesta rikoslain muuttamiseksi

Torstai 6.10.2016 klo 20.35

Pidin tänään eduskunnassa seuraavan puheenvuoron käsiteltäessä Veera Ruohon laatimaa ja monien muiden perussuomalaisten kansanedustajien allekirjoittamaa lakialoitetta rikoslain muuttamiseksi:

"Arvoisa puhemies! Edustaja Ruoho on lakialoitteessaan ottanut kantaa kansalaisten yleisen oikeustajun ja myös yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden kannalta erittäin merkittävään asiaan. Kyse on nimittäin rikoksen uhrin asemasta ja hänen oikeuksistaan. Uhrin asemaahan korostettiin tänään myös erään toisen lakiesityksen käsittelyssä.

Arvoisa puhemies! Toisinaan rikoksen ja varsinkin seksuaalirikoksen uhria voi vaivata niin suuri häpeäntunne, että hän saattaa alkaa kuvitella antaneensa rikokseen jonkin tiedostamattoman yllykkeen. Tällaisessa tapauksessa hän voi myös alkaa ymmärtää rikoksen tekijää, ja häntä saattaa alkaa vaivata niin sanottu Tukholma-syndrooma. Uhri ei tällaisissa tapauksissa välttämättä halua tai pysty vaatimaan rikoksentekijälle kuuluvaa rangaistusta, vaikka se olisikin täysin oikeutettua.

Arvoisa puhemies! Tämä lakialoite on hyvin kannatettava ja mahdollistaa seksuaalirikoksen tekijän rankaisemisen, vaikka asianomistaja ei pystyisikään rangaistusta vaatimaan. Seksuaalinen ahdistelu tulisi nyt virallisen syytteen alaiseksi rikokseksi. Aiheeseen heijastuu myös käsitys kansalaisten yleisestä oikeustajusta ja sen toteutumisesta.

Paljon on puhuttu muun muassa seksuaali- ja väkivaltarikoksista annettavien tuomioiden pituudesta, minkä edustaja Heinonenkin toi edellisessä puheenvuorossaan hyvin esille. Mielestäni näitä tuomioita ja rangaistuksia tulisi koventaa. Vaikka tämä lakialoite ei suoraan liitykään rangaistusasteikon tiukkuuteen, on se kuitenkin selkeä signaali siitä, että (Puhemies koputtaa) meidän lainsäätäjien tulee ottaa seksuaalirikoksiin selvä nollatoleranssi."

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Puheenvuoro/Sivut/PUH_96+2016+6+5+5.aspx

Avainsanat: rikollisuus, rangaistukset, eduskuntatyö

Eduskunnan ajankohtaiskeskustelussa pitämäni ryhmäpuheenvuoro

Keskiviikko 5.10.2016 klo 21.10

Pidin tänään (5.10.) eduskunnan ajankohtaiskeskustelussa ääriliikkeistä ja väkivallasta perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron:


Arvoisa puhemies! Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on sitoutunut kitkemään kaikenlaisen aatteellisen väkivallan pois Suomesta. Tarkoitus ei pyhitä keinoja minkään aatteellisen päämäärän edistämiseksi, eivätkä ihmisten pahoinpiteleminen tai omaisuuden tuhoaminen yksinkertaisesti kuulu suomalaiseen yhteiskuntaan. Henkilöihin, yhteisöihin tai omaisuuteen kohdistuvat hyökkäykset eivät ole yhteiskunnallista vaikuttamista. Ne ovat rikollista toimintaa, jolle ei ole sijaa yhteiskunnassamme. 

Olen varma, että kaikki eduskuntapuolueet ovat yhtäläisen sitoutuneita puolustamaan länsimaista demokratiaa. Tuomitsemme yksiselitteisesti kaiken ihmisvihan, syrjinnän ja väkivallan. Demokraattisiin ja laillisiin yhteiskunnallisiin vaikuttamiskeinoihin eivät kuulu sen enempää äärioikeiston harjoittama ihmisten potkiminen kadulla kuin radikaalin ympäristöliikkeen suosima ilkivalta ja väkivalta esimerkiksi tuhopolttojen muodossa useista EU-maita kohdanneesta terrorismista puhumattakaan.  

Me perussuomalaiset emme halua Suomea, jossa vallitsee vahvemman oikeus tai anarkia. Kansan etua tulee edistää kansanvaltaisin keinoin ja kunnioittaa Suomen lakeja sekä niiden puolustajia. Puolustamme sananvapautta ja vaadimme poliisille riittäviä resursseja poliittisen väkivallan kitkemiseen sekä väkivaltaan syyllistyneille kovempia tuomioita. Demokraattisessa yhteiskunnassa mielipidettä ei ilmaista virkavaltaa väkivaltaisesti vastustamalla, mailalla hakkaamalla tai polttopulloja tai kiviä heittämällä. Sitä vastoin mielipide ilmaistaan vaaleissa tai rauhanomaisissa mielenosoituksissa, joihin osallistuvien koskemattomuus on taattava. 

Arvoisa puhemies! Keskustelemme nyt erittäin vakavasta asiasta. Suomalaisessa yhteiskunnassa on alkanut esiintyä säröjä, joiden korjaamiseen meidän kansanedustajien on yhteiskuntamme korkeimpina kansan valitsemina päättäjinä löydettävä ratkaisut. Ääriliikkeisiin ja poliittiseen toimintaan perustuvan väkivallan osuus suomalaisen yhteiskunnan koko väkivallasta on onneksi yhä pieni. Vuonna 2015 Suomessa tilastoiduista 30 000 pahoinpitelystä vain 17 oli ääriliikkeiden tekemiä. Silti jokainen tapaus on liikaa.  

Perussuomalaisten mielestä ratkaisu ei kuitenkaan ole erillinen, tiettyjen järjestöjen toiminnan kieltävä lainsäädäntö. Nykylainsäädäntö ja viranomaisten aiempi valmistelutyö antavat jo keinot puuttua väkivaltaisten ääriliikkeiden toimintaan. Toimeenpanossa on sitä vastoin petrattavaa. Myöskään sananvapauden rajoittaminen tai kansalaisoikeuksiin puuttuminen eivät kuulu demokraattiseen Suomeen. Historiaa lukeneet tietävät hyvin, että harkitsematon järjestöjen toiminnan kieltäminen ja sananvapauden rajoittaminen voisivat johtaa entistä radikaalimpaan maanalaiseen toimintaan. Kiellettäviksi katsottavien yksittäisten järjestöjen tai ideologioiden nimeäminen on kansalaisoikeuksien näkökulmasta arveluttavaa, eikä lainsäädäntöteitse kuulu laatia tällaisia mustia listoja. Ääriliikkeen määritelmän täytyy olla kaikille liikkeille ja ideologioille yhtäläinen, jotta poliittiset ajojahdit vältetään ja tasapuolinen kohtelu lain edessä varmistetaan. 

Arvoisa puhemies! Perussuomalaiset haluavat torjua ääriliikkeiden aiheuttamaa uhkaa siten, että nykyistä lainsäädäntöä toimeenpannaan tehokkaammin ja uhkakuviin puututaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Sisäministeriö on julkaissut uudistetun Kansallisen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn toimenpideohjelman. Kohdentamalla ohjelman keinoja radikalisoitumisvaarassa oleviin ryhmiin on mahdollista saada aikaan hyviä tuloksia. 

Puolueiden, kansalaisjärjestöjen ja viranomaisten on haastettava kaikki suomalaiset osallistumaan asialliseen julkiseen keskusteluun. Mitä paremmin ääritahojen tavoitteista ollaan selvillä, sitä helpompaa on ongelmien torjunta demokraattisin keinoin, ja toisaalta, asiallisen ja perustellun keskustelun esimerkiksi maahanmuutosta on oltava jatkossakin mahdollista ilman pelkoa leimautumisesta ääriliikkeen edustajaksi. Sananvapaus on länsimaisen demokratian tärkeä kulmakivi, ja sitä tulee kunnioittaa maailmankatsomuksellisista eroista huolimatta. Yhteiskunnassamme on kiistämättä yhä lukuisia korjaamista vaativia epäkohtia. Niitä on korjattava demokratian keinoin, jolloin kansalaisten tukemat uudistukset ja todistetusti toimiva kansanvaltainen hallintojärjestelmä vievät onnistuessaan tilaa myös ääriliikkeiden kasvulta. Niin kauan kuin me yhdessä uskomme yhteisten pelisääntöjen noudattamiseen, meillä on yhteiskunta. 

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä antaa tukensa hallituksen toimenpiteille, jotka edesauttavat ääriliikehdinnän kitkemistä Suomesta ja tekevät kotimaastamme turvallisemman sekä nykyisille että tuleville sukupolville.

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Puheenvuoro/Sivut/PUH_95+2016+6+2+2.aspx

Avainsanat: eduskuntatyö, puheenvuorot, rikollisuus